Kompetansemål


For hele Lumbrikus gjelder disse kompetansemålene fra læreplan i naturfag

Fra Forskerspiren

2. årstrinn

 • stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen
 • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
 • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen

4. årstrinn

 • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det en har observert

7. årstrinn

 • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og foreta undersøkelser

Fra Mangfold i naturen

2. årstrinn

 • gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig
 • bruke observasjoner til å beskrive kjennetegn ved årstidene
 • gjenkjenne og beskrive plante- og dyrearter i nærområdet

4. årstrinn

 • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
 • observere, registrere og beskrive endringer som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid
 • beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen

7. årstrinn

 • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
 • undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene med tekst og illustrasjon
 • undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter
 • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk