Gjøkhumler

Steingjøkhumle

Steingjøkhumle Den har mørke vinger og er stor. Foto: Arnstein Staverløkk

Gjøken er en fugl som ikke lager reir.
Den legger egg i andre fuglers reir.
De andre fuglene ruger på egget
og passer på ungen.

Noen humler har fått navn etter gjøken.
De kalles gjøkhumler.
Det er sju arter av dem.
Gjøkhumler kan ikke lage bol
med arbeidere som henter mat
og passer på larvene.

Gjøkhumledronninger legger egg
i andre dronningers bol.
Hun samler ikke mat til bolet.